Свидeтельство

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВИЕЛИЧЕСТВА , дано сio изъ Департамента Геролдiи Правительствующаго Сената 
Марiану Брониславову - Иванову Плевако, родившемусия десятаго Августа тысяча девятьсотъ четвертаго года,
въ томъ, что определенiем Правительствующаго Сената, состоявшимся 7 Июня 1912 года,
онъ признан въ потомственномъ дворянскомъ достоинстве, со внесэнiемъ въ первую часть родословной книги дворянъ Минской губернiи.

Установленныя пошлины за свидетъельство представлены.
С.-Петербургъ 
Июня 23 дня 1912 года . 

Герольдмейстеръ /-/    Оберъ-Секретаръ /-/        Помощник Оберъ-Секретаря /-/

tłumaczenie SJP:

Świadectwo

Zgodnie z Dekretem Jego Imperatorskiej Wysokości podanym do Departamentu Heroldii Rządzącego Senatu
Marianowi synowi Bronisława-Jana Plewako urodzonemu dziesiątego sierpnia tysiąc dziewięćset czwartego roku,
o tym, że ustaleniem Rządzącego Senatu, która nastąpiło 7 czerwca 1912 roku,
uznana została jego
dziedziczna godność szlachecka, z wniesieniem do pierwszej części księgi genealogicznej szlachty Mińskiej guberni.

Ustanowione opłaty za świadectwo zostały złożone.

Heroldmajster /-/   Nad-Sekretarz /-/             Pomocnik Nad-Sekretarza/-/