Archiwum Narodowe Republiki Białoruś /b. CGIA BSSR/.

F. 319 (deputacja szlachecka mińska), Op. 2. Nr. 2546 (akta szlacheckie Plewaków h. Pogoń-4).

TESTAMENT  JANA PLEWAKI.  1796 maja 27. /k.2I/ 

"W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.

Rozumu i Religii Chrześcijańskiej światłem obejmując doczesnego życia rzeczy, a mając szczęśliwy moment żem na rozumie i umysłach jeszcze nie osłabionych od Najwyższej Opatrzności dla mnie dozwolony, wzglądem Duszy zostającego się majątku tą moją ostatnią testamentową rozmyślną wolą takową czynie dyspozycyją i rozporządzenie. Dusze moją w Ręce Trójcy Przenajświętszej Boga Mego oddaję, ciało zaś iżby było przyzwoicie pochowane Pana Wincentego Borzdyńskiego upraszam, na którego pogrzeb z majątku mojego ma być ekspensowano. Majątek leżący nieruchomy z eksdywizyji*/ po wielmożnym Jmć Panu Wołodźce pisarzu oszmiańskim** w summie cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych polskich na tymże folwarku mających w dożywocie  Jmć Pani Mariannie Plewakowej żenie mojej najmilszej takowy wyż wspomniany folwark czyli też summę od WJmci Pana Wołodźki będzie zaliczona opiekunowi któren wedle dyspozycyji mojej niżej wyrażonej Jmć Panu Tomaszowi synowi miłemu starszemu złotych polskich czterysta, a za obligiem ode mnie należnych, takoż złotych dwieście, jakoż dla wnuczki Izabeli złotych sto, Józefowi złotych czterysta, Joachimowi księdzu złotych czterysta, Nikodemowi złotych czterysta, H/i/eronimowi złotych ośmset, sukien kontusz ponsowy, żupan ponsowy, Jmc Pani Ejsymontowej córce mojej złotych pięćdziesiąt, kłodę pszczół, Jmć Pani Bielackiej takoż kłodę pszczół i owce księżom dominikanom za fatygę i miejsce złotych dziesięć, na mszę świętą złotych ośm, bractwu dominikańskiemu złotych szestnaście, księżom bazylianom złotych szestnaście, bractwu bazylianom złotych cztery, na szpital bazyliański złotych cztery, na dzwony bazyl.:  złoty. 

Na ekspensa przy pogrzebie moim złotych dwadzieścia, na uskutecznienie takowej mojej ostatniej woli testamentowej dyspozycyji za ekzekutora testamentu WJmcPana Wincentego Borzdyńskiego koligata a siostrzeńca żony mojej obieram, tym moim pismem naznaczam. Ku końcowi widząc się bliższym być już od odsunienia z wyroku Najwyższego od oblicza dziatek, żony i familii, żegnając zatem najmilszą żonę moją. Pana Tomasza, Józefa, Hieronima, Joachima księdza, Nikodema, córkę Franciszkę i dalszych spokrewnionych, takową rozmyślną dobrowolną testamentową dyspozycją przy uproszonych ustnie i oczewisto WWch JMcPanach pieczętarzach ręką własną podpisuję sam roku tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt szóstego miesiąca maja dwudziestego siódmego dnia. Na autentyku podpisy następne:

Jan Plewaka.

Ustnie i oczewisto proszony pieczętarz od WMci Jana Plewaki do tej ostatniej woli testamentowej czyniąc wedle praw podpisuję się Felicjan Świętorzecki oboźny miński.

Roku 1802 novembra 8 dnia na sądach Jego Imperatorskiej Mości ziemskich powiatu mińskiego stanąwszy osobiście WPan Stanisław Piotrowski komornik miński testament przez zeszłego Jana Plewakę uczyniony do akt podał.

Kazimierz Piottuch sędzia ziemski ptu mińskiego

Daniel Krasowski podsędek ziemski ptu mińskiego

Samuel Kostrowicki pisarz ziemski miński

Jest w księgach świadczę Jerzy Iwanowski regent ptu mińsk."

(ANRB.F.3I9.0p.2.Nr. 2546. K. 21-21 v.) 

Zgodne z aktami 

Dr. Stanisław W. Dumin 

prezes Towarzystwa Historyczno- Genealogicznego w Moskwie.

6.2 .1993.  Stanisław Dumin

 

-----------------
uzupełnienie 26 września 2012 r., Stanisława Jana Plewaki, prapraprawnuka testatora

*/ Podymne 1791 r. przynosi nazwę tego majątku - Kozielszczyzna:
    http://www.iwieniec.eu/podymne_minskie_1791/1791_P4830134.jpg

Borzdyń WW. JPPa Wołłodźków
Kozielszczyzna JPa Plewaki z exdywizji

**/  Chodzi o Ignacego Dawida Wołodźkę, Pisarza Ziemskiego Oszmiańskiego od 1765 r., zmarłego przed 5 czerwca1782, podaję za:
"Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, tom I: Województwo wileńskie. XIV-XVIII wiek" pod redakcją Andrzeja Rachuby