Regieniszki

zaść. Rząd., pow. wileński, w 1 okr. pol., o 33 w. od Wilna, 1 dm., 15 mk. katol.